ALGEMENE VOORWAARDEN SIEBERS TUINPROJECTEN B.V.

 

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Siebers:  de ondernemer hoveniersbedrijf Siebers Tuinprojecten B.V.

Werkzaamheden:        Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten in de breedste zin van het woord. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden.

Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

 

Materialen:                         Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen. Zand, grond teelaarde en compost.

Andere dode materialen: alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van Siebers vallen.

 

Opdrachtgever:             Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Siebers tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van zaken zoals hierboven omschreven.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Siebers doet en op alle overeenkomsten die tussen Siebers en de opdrachtgever worden gesloten.

 

3. DE OFFERTE

3.1 Voordat een offerte wordt uitgebracht zal Siebers zich op de hoogte stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie. De opdrachtgever heeft de plicht Siebers al deze relevante informatie te verstrekken. Daarnaast maakt Siebers aan de opdrachtgever vooraf de offertekosten en de ontwerpkosten bekend.

3.2 Siebers brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk danwel elektronisch uit.

3.3 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en geldt gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.

3.4 Het aanbod bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving dan de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken. Dit op basis van de door de opdrachtgever aan Siebers verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.

3.5 Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen.

3.6 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen. Het aanbod geeft ook inzicht in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.

Bij de prijsvormingsmethodiek ‘ aanneemsom’ komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht inclusief btw.

Bij de prijsvormingsmethodiek ‘regie’ doet Siebers een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief btw (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

Siebers kan op verzoek van de opdrachtgever een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.

Onder uurtarief wordt de vergoeding voor het door een persoon verrichten van werkzaamheden gedurende een uur inclusief btw. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat Siebers voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

3.7 In het geval er voor of tijdens het werk een onvoorziene aanzienlijk prijsstijging van reeds geoffreerde materialen zal plaatsvinden, kan Siebers deze onvoorziene aanzienlijke prijsstijging alsnog aan de opdrachtgever in rekening brengen. Deze prijsstijging komt dan boven op de overeengekomen aanneemsom. Indien de opdrachtgever daar niet mee akkoord gaat, zal in overleg een ander materiaal gekozen kunnen worden.

3.8 Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.

3.9 Bij de schriftelijk dan wel elektronische offerte behoort een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Verder staan deze Algemene Voorwaarden op de website van Siebers.

3.10 Siebers behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen tekeningen en schetsen. Zij dienen op het eerste verzoek van Siebers onmiddellijk te worden teruggegeven. Een en ander onverminderd alle ander aan Siebers ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

3.11 Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Siebers verboden materiaal van Siebers waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen.

Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan Siebers wordt verstrekt, zal de offerte, compleet met alle ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken Pagina 1 van 2Pagina 1 van 2van het aanbod, aan Siebers retour worden gezonden. Aan de opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.

3.12 Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, zal de opdrachtgever, de vooraf aan hem bekend gemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan Siebers vergoeden in geval Siebers wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.

4. DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Siebers een elektronische bevestiging naar de opdrachtgever.

 

 

4.2 Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.

4.3 De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

4.4 Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Siebers niet.

4.5Siebers is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De opdrachtgever is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Siebers te verstrekken.

4.6 Siebers is behoudens het daartoe bepaalde in de wet niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen en andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de eventuele gevolgen van die schade.

5. DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De opdrachtgever kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan de opdrachtgever met inachtneming van een redelijke termijn opzeggen.

6. ONDERHOUDSWERKZAAM

HEDEN

 

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen, telkens aangegaan voor een periode van 12 maanden. De overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de opzegging schriftelijk zal bevestigen.

 

7. DE PRIJS EN PRJSWIJZIGINGEN

7.1 Alle bedragen en prijswijzigingen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw. Tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Siebers is gerechtigd andere prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

7.2 Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs volgt, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

7.3 Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.

8. DE AFLEVERING/DE LEVERTIJD

Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer Siebers, na de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd

9. CONFORMITEIT

9.1 Siebers staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Siebers zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren grond, zand, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel

9.2 Voor de groei gedurende 6 maanden na de opleveringsdatum van geleverde en door hem verwerkte leverde materialen wordt door Siebers, mits de verzorging en onderhoud (waaronder onder ander ten alle tijde bewatering en het verwijderen van groei belemmerende omstandigheden, zoals onkruidvrij houden) door de opdrachtgever naar behoren is uitgevoerd, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei vallen hier niet onder.

9.3 In die gevallen van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht zal de uitval van levende materialen niet worden vergoed.

9.4 Siebers staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de zaken zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Siebers in voor eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

10. OPSCHORTING

10.1 In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van Siebers worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Siebers niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht Siebers al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

10.2 Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

10.3 Indien na het oordeel van Siebers de uitvoering van de werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten. Hierbij heeft Siebers het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

10.4 Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Siebers tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt Siebers

onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

11. MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Siebers zal zorgdragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden zijn vrijgekomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte meegenomen en zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk zoals omschreven in deze voorwaarden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

12. AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL

Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Siebers binden deze laatste niet, tenzij hij deze afspraken of overeenkomsten schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

13. DE BETALING

13.1 Alle werkzaamheden die door Siebers geschieden, worden –voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn inbegrepen- in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding van kosten voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

13.2 Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door Siebers geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.3 Facturen dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.

13.4 Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

13.5 De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de offerte. Personeelsleden van Siebers zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.

13.6 Bij koop heeft Siebers het recht de opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogte 50 % van de prijs te verplichten

14. NIET-TIJDIGE BETALING

14.1 De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum zoals vermeld op de factuur. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat Siebers na het verstrijken van de termijn een laatste betalingsherinnering zendt en daarmee de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen.

14.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Siebers gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rechte plus 1%.

14.3 Bij niet tijdige betaling heeft Siebers het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.

14.4 Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de opdrachtgever.

15. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT

15.1 Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van Siebers, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

15.2 Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Siebers op de geleverde zaken door natrekking of zaakvorming tenietgaat, vestigt Siebers bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van Siebers, tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan Siebers verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd.

16. UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTSBEEINDIGING

16.1 Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Siebers, voor de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt Siebers op enigerlei voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet afgewerkte gedeelde van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van Siebers verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.

16.2 Siebers heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wanneer het wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede ingeval de opdrachtgever een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

17. AANSPRAKELIJKHEID

17.1 Siebers is aansprakelijk voor de aantoonbare schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Siebers, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.

17.2 Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de opdrachtgever het volgende: indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen.

Bovendien dient de opdrachtgever zo snel mogelijk na aflevering bij Siebers hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij afleveringen geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de opdrachtgever aan Siebers op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.

17.3 Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

7.4 Siebers is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt maximaal 2.500.000 euro per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de opdrachtgever een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen, dient de opdrachtgever dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Siebers sluit 

hiertoe in dat geval een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.

17.5 De opdrachtgever vrijwaart Siebers voor aanspraken van derden jegens Siebers, indien Siebers schade veroorzaakt doordat de opdrachtgever of derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie heeft verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

17.6 Siebers is niet aansprakelijk, indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever.

17.7 De opdrachtgever is tegenover Siebers aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

17.8 Siebers is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem, grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.

17.9 Siebers is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

18. KLACHTEN

18.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Siebers tijdig en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van een klacht kan het gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

18.2 Siebers heeft het recht om binnen 4 weken na indiening van de klacht de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De opdrachtgever verleent alsdan zijn medewerking.

18.3 Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaat de opdrachtgever niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.

18.4 Het niet nakomen van voldoende onderhoud (waaronder bewatering en het verwijderen van groei belemmerende omstandigheden) na oplevering, kan er toe leiden dat de opdrachtgever ter zake zijn rechten verliest.

19. AFWIJKING

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Siebers en de opdrachtgever worden vastgelegd.

20. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

20.1 Op elke overeenkomst tussen Siebers en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat ze zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20.3 Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomsten tussen Siebers en de opdrachtgever zijn onderworpen aan de beslissingen van de volgens de wet bevoegde rechter.